Internetowy system umożliwia zakup biletów na wydarzenie organizowane przez DLF Invest Sp.z o.o. Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu www.bilety.jurapark.pl.
Definicje
1. Organizator/Sprzedawca – DLF Invest Sp.z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów).
2. Obiekt – Restauracja “Bałtowski Zapiecek” mieszcząca się w Bałtowie (27-423 Bałtów 169a)
3. Wydarzenie – wydarzenie artystyczno-kulturalne odbywające się w Obiekcie w okresie podanym na stronach Obiektu i Platformy sprzedaży.
4. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
5. Platforma – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
6. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu poprzez platformę sprzedaży biletów na www.bilety.jurapark.pl .
7. Bilet wstępu – rozumie się przez to jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika do jednorazowego wejścia na Wydarzenie, do określonej strefy. Bilet wstępu pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Organizatora na Obiekcie. Bilet należy pobrać za pomocą linka umieszczonego w mailu potwierdzającym zakup. Bilet w formacie pdf zawiera unikalny kod QR, którego realizacja odbywa się poprzez skan kodu QR bezpośrednio z urządzenia mobilnego bądź poprzez skan z wydrukowanego biletu. Czynność skanowania kodu wykonywana jest przez obsługę Wydarzenia.
8. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Wydarzenia, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia jak i w okresie poprzedzającym Wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia w terminie zaplanowanym.
I. Postanowienia ogólne
1. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
3. Użytkownik korzysta z Platformy w swoim imieniu.
4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu wstępu.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.

II. Zawarcie umowy
1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Platformie jest Organizator.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu wstępu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
3. Przez zapłatę ceny biletu należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Przelewy24 należącym do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega, iż bilety wstępu dostępne są do wyczerpania zapasów.
III. Procedura zawarcia umowy, Bilety
1. Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:
a) wybór żądanego miejsca na Sali
b) uzupełnienie danych
c) podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika
d) dokonanie płatności przez Użytkownika
e) potwierdzenie zamówienia przez Organizatora
f) potwierdzenie płatności przez Organizatora lub informacja o odrzuceniu płatności.
2. W celu dokonania zakupu biletu/ów i finalizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych dla każdego z zakupionych biletów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty e-mail.
3. Użytkownik przed finalizacją transakcji zakupu ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej jego identyfikacji przez Sprzedawcę ponosi Użytkownik.
4. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
5. Sprzedawca ma prawo weryfikacji daty urodzenia z dokumentu tożsamości przy wejściu na teren Obiektu w przypadku wydarzenia organizowanego dla osób pełnoletnich.
6. Użytkownik, w celu finalizacji transakcji zakupu biletu/biletów ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletu/biletów.
7. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem biletu na teren Wydarzenia Użytkownik lub osoba, na którą bilet został wystawiony, nie będzie miała prawa ponownego wejścia na teren Wydarzenia po jego opuszczeniu.
8. Wykorzystując Bilet Użytkownik lub osoba akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu, na którym odbywa się Wydarzenie.

IV. Cena i płatności
1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator. Bilety wstępu dostępne są do wyczerpania zapasów.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie za pośrednictwem Platformy. W przypadku niewysprzedania puli biletów poprzez Platformę Organizator dopuszcza możliwość sprzedaży poprzez kasę biletową.
5. Sprzedaż biletów następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
6. Cena biletów wstępu dostępna jest na stronie Platformy.
7. Forma płatności dostępna w Platformie: płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zgodnie z regulaminem Przelewy24,
8. Sprzedawca zastrzega, iż płatność w kasach biletowych na terenie Obiektu może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
9. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia (łączna cena za bilety wstępu wraz z prowizją oraz kosztami wysyłki) winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia, potwierdzonego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres, który Użytkownik podał w swoim profilu.
10. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, przy wykorzystaniu jednej z wymienionych form płatności lub niezwłocznie, nie później niż do 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji zostanie anulowana.
11. Dokonanie płatności przez Użytkownika będzie potwierdzone przez operatora płatności/Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
V. Polityka ochrony danych osobowych
1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji:
a. nazwisko i imiona Użytkownika,
3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
6. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Wydarzenia, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
8. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
11. Organizator, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: a. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
c. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
13. Użytkownik oświadcza, iż akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych Regulaminem.
14. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
15. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww.
uprawnienia.
VI. Zwroty
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bilety.jurapark.pl .
2. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na okres trwania sprzedaży biletów
3. Organizator zastrzega, iż zwroty biletu/biletów ze zwrotem pełnej ceny będą akceptowane w przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Organizator zastrzega, iż wystąpienie Siły Wyższej nie uznaje się za przyczynę odwołania Wydarzenia leżącą po stronie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Wydarzenia, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
5. Zwroty Biletów w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia przez Organizatora o odwołaniu Wydarzenia. Zwrot powinien być dokonany w formie pisemnej na adres Organizatora z podaniem danych podanych przez Użytkownika podczas logowania. Użytkownik wraz z pismem zobowiązany jest przesłać na własny koszt bilet/bilety podlegające zwrotowi.
6. Zwrot biletu/biletów dokonany po upływie terminów zwrotu zastrzeżonych niniejszym Regulaminem lub z naruszeniem procedur zwrotu opisanych niniejszej Regulaminem skutkuje odmową uznania zwrotu i odmową zwrotu ceny.
7. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z zamówienia biletów w terminie 14 dni od dnia jego złożenia pod rygorem utraty prawa do rezygnacji po upływie zakreślonego terminu. Oświadczenie o rezygnacji może dotyczyć wyłącznie wszystkich biletów objętych zamówieniem i powinno być złożone poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej. Organizator zwraca wyłącznie cenę za bilety, bez kosztów wysyłki oraz prowizji. Użytkownik nie ma obowiązku zwrotu biletów, w przypadku, gdy zostały mu doręczone przed rezygnacją z zamówienia. Organizator zastrzega, iż w powyższym trybie mogą zostać anulowane zamówienia złożone najpóźniej na 7 dni przed terminem wydarzenia.
8. Organizator uprawnia Użytkownika do zwrotu biletu/biletów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika a związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową Użytkownika (ZWROT SPECJALNY) na warunkach opisanych w pkt. IX niniejszego Regulaminu.
9. Organizator zastrzega, iż w przypadku skutecznego zwrotu biletu/biletów zwracana będzie wyłącznie cena Biletu. Wszelkie inne dodatkowo poniesione przez Użytkownika koszty (w tym koszty prowizji, dostawy) nie podlegają zwrotowi.
10. Organizator oświadcza, iż po uwzględnieniu przez Organizatora zwrotu biletu/ów cena będzie zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o Zwrot specjalny lub od dnia zwrotu dokonanego w innym trybie zgodnie z Regulaminem (należy przez to rozmieć datę wpływu pisma/wniosku do Organizatora spełniającego wymogi określone Regulaminem). Cena będzie zwracana na wskazany rachunek bankowy. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.
VII. Odstąpienie od umowy
Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.
XI. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą
1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie poprzez adres e-mail sekretariat@dlfinvest.pl .
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Platformie.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Wydarzeniu w Platformie i na stronie internetowej pod adresem: www.baltowskizapiecek.pl . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
VIII. Zwrot specjalny
1. Organizator przewiduje możliwość zwrot Biletu wstępu z uwagi na szczególne, uzasadnione okoliczności występujące po stronie Użytkownika (Zwrot specjalny). 2. Warunkiem skorzystania ze Zwrotu specjalnego Biletu wstępu jest wypełnienie wniosku o Zwrot specjalny (pobierz WNIOSEK), załączenie do niego stosownych dowodów uzasadniających okoliczności w nim przedstawione oraz zamówionych biletów, jeśli zostały dostarczone i przesłanie go do Organizatora w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed datą danego dnia Wydarzenia wskazaną na Bilecie. Wniosek złożony z naruszeniem wskazanego terminu zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
2. Adresem do korespondencji w przedmiocie Zwrotu specjalnego jest adres Organizatora: DLF INVEST Sp.z o.o., Bałtów 7, 27-423 Bałtów.
3. Organizator oświadcza, iż uwzględnienie wniosku o Zwrotu specjalny jest uzależnione tylko i wyłącznie od decyzji Organizatora i dokonanej przez niego oceny przedstawionych we wniosku o Zwrot specjalny okoliczności i załączonych do niego dowodów. W przypadku powzięcia wątpliwości co do przedstawionych okoliczności, Organizator jest uprawniony wezwać osobę składają wniosek do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, w terminie 2 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Decyzja Organizatora w przedmiocie uznania Zwrotu specjalnego bądź odmowy uznania Zwrotu specjalnego jest ostateczna.
4. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowania postanowienia pkt. VI ZWROTY.
IX. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem sprzedaży online stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.